Hemijske analize ploda i prerađevina

od crnog godzija

godzi bobice

Analiza uzorka suvog ploda

Uzorak je ispitivam primenom standardnih metoda i upotrebom visokoefikasne tečne
hromatografije sa UV i masenom detekcijom, gasne hromatografije sa masenom detekcijom a
mineralni sadržaj je određen primenom ICP-a. Takođe detektovano i kvantifikovano je i
prisustvo α i β tkoferola u koncentracijama od 5,5 i 4,2 mg /100g suvog uzorka. Dobijeni
rezultati su u saglasnosti sa literaturnim podacima.

antocianin

Analiza uzorka meda sa crnim godži bobicama

Uzorak je ispitivam primenom standardnih metoda i upotrebom visokoefikasne tečne
hromatografije sa UV i masenom detekcijom, gasne hromatografije sa masenom detekcijom a
mineralni sadržaj je određen primenom ICP-a. Takođe detektovano i kvantifikovano je i
prisustvo α i β tokoferola u koncentracijama od 2,75 i 2,2 mg /100g g uzorka.